הגדרות  – בתקנון זה יהיו למונחים המוגדרים בו המשמעות שלהלן

1.1 החברה: בלו בנדנה, עוסק מורשה 557200003, ה’ באייר 52, תל אביב 1.2 ״האתר״ – אתר האינטרנט0neew.skipdns.link 1.3  המוצר או ״המוצרים״: המוצרים המופיעים באתר ומוצעים למכירה. 1.4 ״ימי עסקים״: ימי חול ראשון עד חמישי, לא כולל את ימי שישי, שבת, ערבי חג, חול המועד, ימי זיכרון וימי שבתון

כללי 2.1 האתר משמש כחנות מקוונת למכירת מוצרים ואביזרים לבית באמצעות רשת האינטרנט. 2.2  האתר הינו בבעלות החברה ומנוהל על ידה. 2.3  תקנון זה הינו הבסיס החוקי לגלישה באתר ולביצוע הזמנות והוא בלבד המסדיר את היחסים בין החברה לבין הגולש באתר ו/או המזמין ו/או הלקוח ו/או המבצע פעולה באתר (להלן: “המזמין”) דרך האתר. לפיכך, המזמין מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון ולהתחייב לתנאיו. 2.4  כל המבצע הזמנה ו/או רכישה דרך האתר ו/או הגולש באתר מצהיר, כי הוא קרא תקנון זה, הבין את הוראותיו וכי הוא מסכים לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או הנהלת האתר ו/או החברה ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה, בכל הקשור להוראות ו/או התנאים של תקנון זה. 2.5  החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לאפשר כניסה לאתר ו/או כל פעולה בו למי שיפר את הוראות התקנון ו/או יעשה שימוש בלתי ראוי באתר או בכל תוכן המופיע בו. 2.6 החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולשנות את התקנון מפעם לפעם, על פי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת. לא תהיה למזמין כל טענה ו/או תביעה נגד האתר ו/או החברה בגין שינויים אלו ו/או תקלות העלולות להתרחש תוך כדי ביצועם. 2.7 מובהר למען הסר ספק, כי ייתכנו הבדלים בשימוש באתר באמצעות מכשירי טאבלט ו/או טלפון ניידים (mobile) לבין שימוש באתר באמצעות מחשבים נייחים ו/או ניידים. מובהר כי תנאי השימוש באתר חלים על כל שימוש באתר ובשירותים הכלולים בו, בין אם בוצעו באמצעות מחשב או מכשיר תקשורת אחר ובין אם השימוש באתר בוצע באמצעות רשת האינטרנט, או כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים. 2.8  רישומי המחשב של החברה בלבד, בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר, יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות. 2.9  תמונות המוצרים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות את הנהלת האתר. החברה תשתדל לעשות את מיטב יכולתה כדי להציג תמונות מדויקות, ככל האפשר, של המוצרים. 2.10  החברה אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל הדגמים ו/או המוצרים שתמונותיהם מופיעות באתר. 2.11  החברה עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר הינו המידע השלם והמדויק ביותר ביחס למוצרים הנמכרים אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים ו/או שגיאות והחברה לא נושאת באחריות כל שהיא הנובעת מהן ו/או קשורה אליהן. 2.12 כל המחירים באתר מופיעים על גבי המוצרים ונקובים בשקלים חדשים. המחירים כוללים מע״מ, אם הוא חל על פי הדין, ואינם כוללים דמי משלוח. 2.13 החברה רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך במתן הודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם בעת השלמת תהליך רכישת המוצר (הכולל את מסירת פרטי כרטיס אשראי אשר באמצעותם הושלם תהליך רכישת המוצר). אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך רכישת המוצר, יחויב המזמין לפי המחירים המעודכנים. 2.14  החברה רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות ורשאית בכל עת, להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך במתן כל הודעה מוקדמת על כך. 2.15  מבצעים וקופוני הנחה חלים על המוצרים באתר לגביהם פורסם המבצע בלבד, ואינם חלים על מוצרים נלווים או על מוצרים שלא צוין מפורש כי חלים עליהם. ניתן להשתמש בקופון אחד בלבד בכל רכישה. ניתן לממש את הקופון ברכישה באתר בלבד. 2.16 האמור בתקנון זה מופיעים בלשון זכר אך מיועדים לשני המינים. 2.17  לכל שאלה או בירור ניתן לפנות ישירות לשירות הלקוחות של החברה במייל sales@bluebandana.co.il

ביצוע הזמנות באתר

3.1  רכישת מוצרים תתבצע על ידי מזמין באמצעות מילוי טופס הזמנה המופיע באתר. יובהר כי מילוי כל הפרטים מהווה תנאי לביצוע ההזמנה. 3.2  כל המחירים, המוצרים, המבצעים, ההנחות והקופונים המופיעים באתר תקפים להזמנה באתר בלבד, ולא תהיה ללקוח כל טענה בגין סתירה או אי-התאמה בין המחירים או המוצרים או המלאי המוצעים באתר לבין המחירים או המוצרים או המלאי המוצעים בחנויות החברה או אצל משווקיה, או במידע המוצג בפרסומים שונים של חברה ו/או משווקיה. המזמין לא יהיה רשאי לטעון כל טענה מכל מין וסוג שהוא כלפי החברה ו/או מי מטעמה בכל הקשור לאתר. 3.3  האתר מציג מגוון רחב של פריטים הנמצאים, ככלל, במלאי והחברה עושה כל מאמץ לשמור על המלאי הקיים. על אף האמור, החברה שומרת לעצמה את הזכות להגביל את אפשרויות אופן אספקת המוצרים, ובין היתר לקבוע כי אספקתם של מוצרים מסוימים תתאפשר באיסוף עצמי בלבד, להגביל את כמות יחידות המוצר שיוכל כל המזמין לרכוש ממגוון המוצרים בכל הזמנה באתר ולשנות את מדיניות הגבלת הזמנת מוצרים, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי. 3.4 על מנת להבטיח את ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות, יש להקפיד על מסירת כל הפרטים הנדרשים באתר, במדויק. במקרה של מסירת פרטים שגויים ו/או לא מדויקים ו/או לא מעודכנים, החברה לא תוכל להבטיח את אספקת המוצרים ליעדם ו/או את אספקתם במועד. במקרה שעקב מסירת פרטים שגויים ו/או לא מדויקים ו/או לא מעודכנים, יוחזרו המוצרים ו/או חלק מהם לחברה, יחויב המזמין בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. 3.5  התשלום באתר ייעשה באמצעות כרטיס אשראי בלבד. לא ניתן לרכוש באתר באמצעות שיקים, תווי קנייה, כרטיסי מתנה, תלושי שי, כרטיסים נטענים, קופונים וזיכויים. 3.6  בעת ביצוע ההזמנה ע״י המזמין והזנת פרטי אמצעי התשלום תבוצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי, ועם אישור ההזמנה ע״י חברת האשראי, תישלח למזמין הודעת דוא״ל שתיידע את המזמין אודות אישור העסקה או דחייתה. יובהר כי אישור זה אינו מחייב את החברה לספק את המוצרים, והוא מעיד על קליטת פרטי ההזמנה אצל החברה בלבד. 3.7  במקרה בו לא אושרה העסקה ע״י חברת האשראי, יקבל המזמין הודעת דוא״ל מתאימה על כך, ההזמנה תיחשב כבטלה והחברה לא תישא בכל אחריות לביטול ההזמנה מבלי שתהיה למזמין כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה בגין ביטול ההזמנה. 3.8 אישור פעולת הרכישה מותנה בהימצאות המוצרים במלאי מחסני החברה במועד האספקה המבוקש ו/או במועד ההזמנה. יובהר כי ייתכנו מצבים בהם על אף שמוצר מסוים מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל לא ניתן לספק אותו. במקרה כאמור, תבוטל העסקה והחברה תשיב למזמין את הסכום ששולם על ידו, מבלי שלמזמין תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצד המזמין כלפי החברה ו/או מי מטעמה לרבות ביחס לנזק ישיר או עקיף שנגרם לו עקב כך. 3.9  במקרה בו המוצר המבוקש איננו מצוי במלאי שבידי החברה, נציג החברה יצור קשר עם הלקוח לשם השלמת העסקה או ביטולה. 3.10  יודגש, כי הזכות לאשר או לדחות הזמנה שביצע מזמין, שמורה לחברה בלבד ולפי שיקול דעתה הבלעדי

אספקת והובלת מוצרים 4.1. המזמין יהיה רשאי לבחור באפשרות של איסוף עצמי של המוצרים שנרכשו מחנות החברה או באפשרות של משלוח המוצרים שנרכשו ליעד המבוקש, הכל בהתאם למפורט בדף מדיניות המשלוחים והאספקה. מובהר כי לא ניתן יהיה לשנות את אופן האספקה לאחר השלמת ההזמנה. 4.2.  החברה מתחייבת לספק רק מוצר אשר שולמה עבורו התמורה במלואה באמצעות כרטיס אשראי כמפורט בסעיף 3 לעיל. 4.3.  זמן האספקה יהא בהתאם לזמן הנקוב מרגע אישור קבלת ההזמנה ובשעות הפעילות, בהתאם למפורט בדף מדיניות המשלוחים והאספקה. 4.4.  החברה לא תהא אחראית בגין עיכובים שאינם בשליטתה ו/או שמקורם במזמין (לרבות קושי ליצור קשר עם המזמין בשעות התיאום) ו/או בגורם המשלח, עיכובים בגין “כוח עליון”, שביתות, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך ההזמנה ו/או הרכישה ו/או האספקה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני ו/או מכל סיבה אחרת שאינה בשליטת החברה. עיכוב כאמור לא ייחשב כהפרת התחייבות החברה לאספקת המוצר. 4.5.  ביום בו תבוצע אספקת המוצר, יבוצע תיאום מראש, באמצעות משלוח הודעת אס. אמ. אס. (sms) למזמין, טרם מסירת ההזמנה. 4.6.  במקרה בו מזמין לא יענה, ביום אספקת ההזמנה, לגורם המבצע את המשלוח לצורך תיאום מסירת ההזמנה ו/או לא ימצא בכתובת המשלוח במועד שתואם, יבוצע ניסיון נוסף אחד ליצירת קשר עם המזמין (להלן: “הניסיון השני”). במקרה בו לא יתקבל מענה גם בניסיון השני, קבלת המוצר תוכל להתבצע על ידי המזמין באיסוף עצמי בלבד מחנות החברה. 4.7.  אספקת מוצרים באמצעות משלוח שנרכשו באתר תתאפשר באזורי משלוח מסוימים בלבד כפי שמוגדרים על-ידי החברה ועל-פי שיקול דעתה בלבד. יובהר כי החברה תהא רשאית לשנות, מעת לעת, את אזורי המשלוח על-פי שיקול דעתה וללא מתן הודעה מוקדמת מראש. החברה תהיה רשאית לסרב לספק מוצרים באמצעות משלוח גם לכתובת שבתחום אזורי המשלוח כאשר האזור מוגבל גישה מבחינה ביטחונית ו/או מבחינה טכנית ו/או נדרשות פעולות מיוחדות לצורך אספקת המשלוח לאותו אזור ו/או נשקפת לגורם המשלח סכנה כלשהיא ו/או מכל סיבה אחרת, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. 4.8.  בעת אספקת המוצר, בין באמצעות איסוף עצמי ובין באמצעות משלוח, רשאית החברה ו/או מי מטעמה לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי ו/או הצגת תעודה מזהה של בעל כרטיס האשראי כתנאי למסירת המוצרים. 4.9. סכום דמי המשלוח יופיע בתום תהליך ההזמנה תחת המוצר שבחר המזמין וייגבה בעת ביצוע ההזמנה. 4.10.  החברה אינה נושאת אחריות על עיכובים באספקת המוצר שנגרמו על ידי חברות השילוח השונות. 4.11.  מועדי האספקה אינם חלים על מוצרים שאזלו מהמלאי

ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים 5.1. האמור בסעיף זה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ״א 1981 (להלן: “החוק”). 5.2. בידי המזמין (ולא הנמען) האפשרות לבטל את ההזמנה שנעשתה בכל אחד מהמקרים ובתנאים המפורטים להלן. במקרה של ביטול עסקה יזוכה כרטיס האשראי בו בוצעה ההזמנה בלבד, ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי. 5.2.1.  ביטול ההזמנה לפני איסוף המוצר על ידי הגורם המשלח לא יגרור חיוב נוסף, ובמקרה כאמור יוחזרו למזמין הכספים ששילם בגין העסקה, כולל דמי המשלוח. זיכוי כספי יינתן עפ״י האמור בחוק. 5.2.2.  במקרה של ביטול עסקה לאחר איסוף המוצר על ידי הגורם המשלח או לאחר אספקת המוצר אצל המזמין יינתן זיכוי כספי בגין הכספים ששולמו עבור המוצר, בניכוי דמי משלוח עבור החזרת המוצר אשר יגבו מהמזמין. הזיכוי בגין המוצר יינתן בתנאי שהמוצר יוחזר מבלי שנעשה בו שימוש וכאשר המוצר הוחזר ללא פגם ו/או נזק, ובאריזתו המקורית. במידה והמוצר הוחזר שלא כאמור בסעיף זה, לא יינתן זיכוי. 5.2.3. החברה היא בעלת שיקול הדעת הבלעדי בעניין מצב המוצר שהחזרתו מתבקשת. 5.2.4. ניתן להחזיר מוצר שלא נעשה בו שימוש, כשהוא באריזתו המקורית, תוך 14 יום ממועד אספקתו למזמין. 5.2.5.  לא יינתן זיכוי כספי בגין החזרת מוצרים שלא שולמה בגינם תמורה כספית, כגון מוצרים שנרכשו במבצעים או מתנות. 5.2.6. אופן החזרת המוצרים יעשה בפניה לנציג שירות מטעם החברה באחת הדרכים המפורטות להלן, קבלת טופס החזרה להדפסה במייל ואיסוף המוצר ע״י שליח או באמצעות דואר שליחים. להלן דרכי הפניה: 5.2.6.1.  פניה ל שירות הלקוחות כמפורט בסעיף 2.17 לעיל. 5.2.6.2.  פניה באמצעות שליחת דוא”ל לכתובת sales@bluebandana.co.il 5.2.7. לא ניתן לזכות כרטיסי דיירקט. 5.2.8.  במקרה של בחזרת מוצרים שנרכשו בהנחה עד 20% הנחה, כחלק מסייל או מבצע או באמצעות קופון, יינתן החזר כספי השווה לסכום ששילם המזמין בפועל. מוצרים שנרכשו בסייל או במבצע או באמצעות קופון ניתנים להחזרה עד 7 ימים מיום אספקת המוצר

אחריות החברה 6.1. האחריות על טיבו של מוצר חלה על היצרן ו/או היבואן שלו על-פי חוק הגנת הצרכן ותקנות שונות שהותקנו מכוחו. בכפוף לכל דין, האחריות של החברה למוצרים מוגבלת לגובה עלות המוצר למזמין בלבד. 6.2.  כל המופיע באתר, לרבות הצעות מסחריות ו/או פרסום של צדדים שלישיים (להלן: “המידע”), לגבי המוצרים השונים ובכלל, הינו מידע כללי בלבד. אין לראות במידע משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לאופן הפעילות של המוצרים. החברה לא תהא אחראית לשום נזק, ישיר או עקיף, /או הפסד ו/או מניעת רווח שייגרם כתוצאה משימוש באתר ו/או הסתמכות על המידע ו/או בקישורים לאתרים אחרים ו/או כל מקור מידע פנימי/חיצוני אחר. 6.3.  החברה לא תהיה אחראית בקשר לבעיות שייגרמו כתוצאה משימוש באתר, לרבות: תקלות במערכת ההפעלה ו/או בכל תכנה המצויה במכשיר האלקטרוני ממנו בוצעה הכניסה לאתר ו/או כל בעיית חומרה ו/או וירוסים ו/או תוכנות עוינות או כל תוכנה אחרת שתתגלה או תימצא במכשיר האלקטרוני ממנו בוצעה הכניסה לאתר כתוצאה משימוש באתר ו/או כל בעיית תקשורת או העברת נתונים שיימנעו באופן זמני או קבוע את השימוש באתר ו/או לאיכות או מהירות השימוש באתר. 6.4.  החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר ו/או עקיף ו/או תוצאתי או מיוחד ו/או אחר ו/או הפסד ו/או מניעת רווח שייגרם למשתמש ו/או לגולש ו/או למזמין ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה ומבלי לגרוע מהאמור ומיתר הסעדים העומדים לרשות החברה במקרה כאמור, החברה תהיה רשאית לבטל את ההזמנה על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן הודעה מוקדמת. 6.5.  נפלה טעות קולמוס בתיאור המוצר, פרטיו ו/או נתונים הקשורים לגביו, לא יחייב הדבר את החברה. 6.6.  מבלי לגרוע מכלליות האמור מובהר כי החברה לא תישא, בכל מקרה באחריות כלשהי העולה על עלות המוצר הנרכש למזמין. 6.7.  מבלי לגרוע מהאמור בתעודות האחריות ו/או הוראות השימוש ו/או ההרכבה של כל אחד מהמוצרים מובהר, כי החברה אינה אחראית לשימוש שיעשה המזמין במוצרים שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או החברה ו/או כל שימוש אחר, לרבות שימוש שאינו בהתאם להוראות שבתעודת האחריות ו/או הוראות ההרכבה. 6.8. אם המזמין סבור כי המוצרים שרכש באמצעות האתר או השירותים לוקים בפגם כלשהו, הוא מוזמן לפנות לשירות הלקוחות של החברה 

זכויות יוצרים והשימוש באתר 7.1. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, הדגמים, השיטות והסודות המסחריים, התוכן המילולי, אייקונים(ICONS) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים, גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר הינם רכושה של החברה בלבד. זכויות אלה חלות, בין השאר, על המידע והנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים, תיאור ועיצוב המוצרים וכל פרט אחר הקשור להפעלתו. 7.2. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים, עיצוב מוצרים, תמונות המוצרים וכיוצא בזאת, בלא קבלת רשותה אישורה המפורש של החברה שניתן על ידי הגורם המוסמך לכך, מראש ובכתב. 7.3.  אין לעשות כל שימוש מסחרי ו/או אחר בנתונים המתפרסמים בבסיס הנתונים, ברשימת המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים בו, בלא קבלת הסכמתה של החברה שניתן על ידי הגורם המוסמך לכך, מראש ובכתב. 7.4. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים לצורך הצגתם באתר או בשירות אחר כלשהו. 7.5. השם בלו בנדנה/BLUE BANDANAוכן שם המתחם (domain name) של האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושה של החברה בלבד. אין לאף גורם שאינו החברה רשות לעשות בהם שימוש כלשהו בלא קבלת הסכמת החברה שניתן על ידי הגורם המוסמך לכך, מראש ובכתב. 7.6. ככל שיש סימני מסחר (לרבות תמונות, שרטוטים וכדומה) שנמסרו לפרסום על ידי החברות המציעות מוצרים ושירותים למכירה באתר, כי אז סימני המסחר הנם רכושן של אותן חברות ואין להשתמש בהם ללא הסכמתן. 7.7.  יש להשתמש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד ובהתאם לכללי השימוש בו. 7.8.  אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר המאפשר העתקה, באופן מלא או חלקי, של מידע ותכנים מהאתר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר. 7.9.  אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת ((Frame גלויה או סמויה. 7.10.  אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא ,ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים. 7.11.  אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת המשנים את עיצובם או תפקודם או מחסירים מהם תכונות או מידע כלשהם, כדוגמת (אך לא רק) פרסומות, סרגלי ניווט, צילומים ועוד. 7.12.  השימוש באתר נועד למטרות פרטיות ואישיות בלבד, כאשר מובהר כי מכירת המוצרים באתר הינה למטרות פרטיות ואישיות בלבד ואינה מיועדת למכירה סיטונאית (בין אם במכירה בודדת ובין אם במספר מכירות על פני תקופה) ו/או למכירה חוזרת (קניית כמות מוצרים מהאתר לצורך מכירתם ללקוחות אחרים). 7.13. החברה שומרת את זכותה להגביל, שלא לאפשר ו/או לבטל הזמנות ורכישות אשר נחזות להיות, על פי מאפייניהן (כפי שיבחנו על-ידי החברה על פי שיקול דעתה הבלעדי), כאלה שבוצעו במסגרת סדרת הזמנות ורכישות שאינן לשימוש פרטי

מדיניות פרטיות, מאגר מידע ודיוור ישיר 8.1. פרטים אישיים שיימסרו על ידי המזמין במסגרת מילוי טופס הזמנה יהיו כפופים למדיניות הפרטיות של החברה ובהתאם לכל דין. 8.2.  החברה לא תמסור את פרטי המשתמש ו/או המזמין, אלא בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן: (א) אם תידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי או לפי דין; (ב) אם תקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדה בגין פעולות שבוצעו על ידי המזמין ובכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין המזמין לבין החברה; (ג) אם תארגן החברה את פעילותה במסגרת גוף אחר – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילותה עם פעילותו של גוף אחר – החברה תהיה זכאית להעביר לגוף האחר הנ”ל את פרטי המזמין ובלבד שהגוף האחר יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו; (ד) אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה החשד כי ביצע המזמין מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם; (ה) אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה חשד כי המזמין ביצע שימוש באתר ו/או בפרטים לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד את ביצועו של מעשה כזה; (ו) אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה החשד כי הפר המזמין איזה מתנאי התקנון ו/או כל הסכם עם החברה ו/או עם מי מטעמה; (ז) אם וככל שהדבר יידרש לצורך פעילות החברה, כגון העברת פרטים לעובדים, לקבלני משנה ולגופים אחרים השותפים או המעורבים בהפעלת הפעילות השיווקית של החברה. למזמין לא תהיה טענה או דרישה כלפי החברה בקשר למסירת פרטיהם כאמור והוא מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה כאמור. 8.3.  מילוי טופס ההזמנה מהווה הסכמה של המזמין לכך שפרטי המזמין שלו וכל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטים אלה וכל מידע אודותיו שהגיע ו/או יגיע לידיעת חברה, יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של חברה או מי מטעמה, וכי ייעשה במידע זה שימוש בהתאם למטרות הבאות: (א) למטרות שיווק, פרסום, קידום מכירות ולמטרת פניה למזמין בכל דרך לרבות בדרך של דיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת שתמצא לנכון (לרבות בכתב, בדפוס, בטלפון, הודעת טקסט, בפקסימיליה, בדרך ממוחשבת או באמצעי אחר); (ב) לצרכי עידוד נאמנות, ניתוח ומחקר סטטיסטי, עריכת סקרים וכל שימוש מקוון אחר בקשר לנושא שיווקי; (ג) לצרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות; וכן (ד) לצרכי דיוור חומר שיווקי ופרסומי, לרבות באמצעות “עוגייה”(Cookies) ושימוש כאמור בפרטי המזמין לא ייחשב כפגיעה בפרטיות. עוד מוסכם כי מידע כאמור ייחשב לקניינה של החברה והמזמין מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש ו/או בעלות במידע כאמור, לרבות ויתור על כל טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א 1981. החברה לא תיחשב כמפרת התחייבות לפרטיות או פוגעת בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ”ה – 1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, ואשר נובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט. 8.4.  המזמין מאשר שידוע לו כי לא חלה עליו חובה חוקית למסור את פרטיו וכי מסירת המידע הנ”ל נעשית מרצונו החופשי ובהסכמתו. המזמין מסכים בזאת באופן מפורש לשימוש האמור לעיל בפרטים שמילא ומאשר כי השימוש בהם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה אותו בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו. 8.5.  מזמינים: (א) שמתנגדים לשימוש בפרטיהם; או (ב) שמעוניינים להסיר עצמם ממאגר המידע הרשום בבעלות חברה; או (ג) שמבקשים שלא לקבל פניות באמצעות דיוור ישיר; יודיעו על כך בכתב באתר האינטרנט של החברה או באמצעות מנגנון ההסרה שיימצא בכל דיוור ובמקרה זה החברה תפעלו בהתאם להוראה שנמסרה לה

שמירה על סודיות 9.1. החברה אינה אוגרת מספרי כרטיסי אשראי במחשביה. 9.2.  החברה משתמשת בתקני האבטחה הגבוהים ביותר על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע ופרטיות לקוחותיה. החברה משתמשת בחברת טרנזילה, חברת סליקת כרטיסי אשראי ואבטחה המובילה בישראל לצורך בדיקת ואבטחת המידע. טרנזילה עומדת בתקנים קפדניים של סטנדרטים ונהלי אבטחת מידע לפי דרישת חברות האשראי – תקן PCI Level 1. 9.3. .תקני האבטחה החמורים שהאתר עומד בהם נועדו להגן על הצרכנים, הסוחרים וחברות האשראי. החדרת ה-PCI DSS מעלה משמעותית את רמת האבטחה ולכן מסייעת בטיפוח האמון של משתמשי סליקה אונליין בשימוש בכרטיסי אשראי. בין היתר, נעשה שימוש בשירות איתור פרצות ברשת, חשיפת החורים במערכת מחשוב האתר והשרתים, וחסימתם מפני פריצות וחדירה מבחוץ. שירות ההסמכה לתקן כולל את כמות ומגוון הבדיקות הרב ביותר ברמת התקן הגבוהה ביותר רמה 1. 9.4.  האתר מאובטח באמצעות פרוטוקולSSL . לפיכך, כל התקשורת שבין הדפדפן (אצל המזמין) לאתר (כלומר שרת האינטרנט המאחסן את העמודים) הינה מוצפנת כך שלא ניתן לפענח את המידע המועבר בין הדפדפן לאתר. כאשר ה’אבטחה’ המובטחת הינה הצפנה של המידע. הצפנה הינה שיטה ל’עירבול’ שנועדה להטעות צדדים עוינים ומתבצעת בשני פרטנרים: השולח מערבל והמקבל מפענח. שיטת הערבול מתבססת על פונקציות מתמטיות, והמיוחד בשיטה (דוגמת RSA ) הוא בכך שמספיק מפתח אחד בצד הלקוח כדי לערבל ולפענח נדרשים שניים. 9.5.  במקרים שאינם בשליטה ו/או נובעים מכוח עליון, החברה לא תישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למזמין או למי מטעמו, מידע יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה. 9.6.  החברה עושה מאמץ לספק למזמין שירות תקין ובאיכות גבוהה. יחד עם זאת, החברה אינה מתחייבת שהשירות הניתן באמצעות האתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי החברה, נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר, בין אם אצל החברה או אצל מי מספקיה. 9.7.  החברה לא תישא בכל אחריות ביחס להודעות שיתקבלו או שיישלחו באמצעות האתר (לרבות הודעות שישלחו ללקוחות ע״י משתמשים אחרים באמצעות שירותי האתר), תוכנן של הודעות כאלה או כל קובץ מחשב שיצורף להן, פעולתו של כל קובץ כאמור, השפעתו על מחשב המשתמש וכל נזק, אובדן, אי נוחות, עוגמת נפש וכיו’ב, תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו למשתמשת או לכל צד שלישי בשל הודעות שיתקבלו באמצעות שירותי האתר או יישלחו באמצעותו